Orar Liceul Darmanesti

orar 

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat mai. 2018

Consiliul de Administraţie al

Liceului Tehnologic Dărmănești

HOTĂRÂRE

privind transferul elevilor ce solicită transferul in vacanța intersemestrială

a anului școlar 2015-2016

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Dărmănești întrunit în şedinţă ordinară,

Luând în considerare cererile depuse la secretariat de către părinții elevilor în cauză ;

Având in vedere:

-          Cererile parintilor elevilor;

-          Legea educației naționale nr. 1/2011, art 96,

-            Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 2015 aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, art.219-230;

-          Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014

-          Procesul-verbal de ședință al Consiliului de administrație:

HOTĂRĂŞTE

                        Art.1. Se aprobă sub rezerva promovării examenelor de diferență.transferul următorilor elevi: Tomaș Cosmin- clasa a XII-a, Negru Alex Costel- clasa a IX-a Th, Ciurlică Roxana – clasa a IX-a Th, Roman Monica- clasa a IX-a Th, Socaci Constantin Gebriel - clasa a X-a Turism, Bindileu Madalina Iuliana – clasa a IX-a E, Imbrea Madalina Vasilica – clasa a IX-a E.

Art.2.Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Comisia de diferente și serviciul secretariat..                                                         

Preşedinte C.A.

                                                                                  Prof. Asandei Maria

Nr. 16.2 din 12.02.2016

( hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi)

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport