Orar Liceul Darmanesti

orar 

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat mai. 2018

Consiliul de Administraţie al

Liceului Tehnologic Dărmănești

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării la cursuri de formare

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Dărmănești întrunit în şedinţă extraordinarăă,

Având in vedere:

-          Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 96;

-          Referatele nr. 537/10.02.2016 si nr.553/8.02.2016 ale d-nei administrator financiar respectiv d-nei secretare;

-          Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1), art 15. zz) din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014;

-          Procesul-verbal de ședință al Consiliului de administrație:

HOTĂRĂŞTE

                   Art.1. Se aprobă participarea la cursul de formare continuă ”Contabilitatea instituțiilor publice” a d-nei administrator financiar Astănoaiei Mărioara.

Art.2. Se aprobă participarea la cursul de ”Arhivar” a d-nei d-nei Despa Erika Daniela.

Art.3.Cominicarea prevederilor prezentei hotărâri către persoanele menționate și responsabilului de formare continuă se încredințează serviciului secretariat.

                                                                                 

Preşedinte C.A.

                                                                                  Prof. Asandei Maria

Nr. 16.4 din 12.02.2016

( hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi)

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport