Orar Liceul Darmanesti

orar 

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat mai. 2018

Consiliul de Administraţie al

Liceului Tehnologic Dărmănești

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei de susținere a examenelor de diferențe

ale elevilor ce solicită transferul in vacanța intersemestrială

a anului școlar 2015-2016

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Dărmănești întrunit în şedinţă extraordinară,

Având in vedere:

-          Cererile de transfer formulate de i părinții elevilor

-          Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

-          Prevederile Regulamentuuil de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 2015 aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014;

-          Procesul-verbal de ședință al Consiliului de administrație:

-          Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014

HOTĂRĂŞTE

            Art.1. Se constituie Comisia de susținere a examenelor de diferențe de către elevii având următoarea componență:

Presedinte : Bejan Silvia Gabriela –Președinte

Cotfas Manuiela - secretar

Apetri Nuța

Prepeliță Iuliana

Lazăr Carmen Gabriela

Apetri Cristian Iulian

Ciobanu Manuiela

Lungu Ionela

Art.2.Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul adjunct și serviciul secretariat.                                                                                 

Preşedinte C.A.

                                                                                  Prof. Asandei Maria

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

-          Serviciului Secretariat -

Nr. 16.3 din 12.02.2016

( hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi)

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport