Orar Liceul Darmanesti

orar 

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat mai. 2018

Consiliul de Administraţie al

Liceului Tehnologic Dărmănești

HOTĂRÂRE

privind desemnarea Comisiilor de organizare a simulării examenelor naționale in anul 2016-2017

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Dărmănești întrunit în şedinţă extraordinarăă,

Având in vedere:

-          Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 96;

-          Procedura MECS privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale   pentru elevii claselor a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național in anul școlar 2016-2017;

-          Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014;

-          Procesul-verbal de ședință al Consiliului de administrație:

HOTĂRĂŞTE

                        Art.1. Se aprobă următoarea componență a Comisiei de organizarea și desfășurare a simulării Evaluării naționale   pentru elevii claselor a VIII-a.in anul școlar 2015- 2016

Președinte:      Asandei Maria

Vicepreședinte:Bejan Silvia Gabriela

Secretar:          Iancu Gheorghe

Membri:          Lazăr Carmen Gabriela

Iancu Mihaela

Coman Marian

Gorbănescu Cristina

Hirlea Cristina

Art.2. Se aprobă următoarea componență a Comisiei de organizarea și desfășurare a simulării examenului de bacalaureat   național in anul școlar 2015- 2016

Președinte:      Asandei Maria

Vicepreședinte:Bejan Silvia Gabriela

Secretar:          Iancu Gheorghe

Membri:          Căzănel Gheorghe

Ferenț Laura

Mincă Paul

Apetri Cristian Iulian

Hirlea Cristina

Art.2.Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează serviciul secretariat..

                                                                                  Preşedinte C.A.

                                                                                  Prof. Asandei Maria

Nr. 16.1 din 12.02.2016

( hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi)

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport