Orar Liceul Darmanesti

orar

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat 29.09.2019

Consiliul de Administraţie al

Liceului Tehnologic Dărmănești

HOTĂRÂRE

privind transferul elevilor în vacanța intersemestrială

2015-2016

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Dărmănești întrunit în şedinţă ordinară,

Luând în considerare cererile depuse la secretariat de către părinții elevilor în cauză ;

Având in vedere:

-          Legea educației naționale nr. 1/2011, art 96, modificată prin OUG nr 49/2014, OMEN 4619/22.09.2014

-          Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 2015 aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014

-          Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014

-          Procesul-verbal de ședință al Consiliului de administrație:

           

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acordă avizul Consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Dărmănești pentru transferul elevei Șerban Monica, clasa a IX-a Economic în strainătate.

Art.2 Se aprobă cererile de transfer ale elevilor: Tomaș Cosmin, clasa a XII-a Lic. Orșova la Liceul Tehnologic Dărmănești – Mecanică întrețineri și reparații; Negru Alex Costel, clasa a IX-a Economic Liceul Tehnologic Dărmănești la clasa a IX-a Electronică- automatizări Liceul Tehnologic Dărmănești; Ciurlică Roxana, clasa a IX-a Mate-Info Liceul Tehnologic Dărmănești la clasa a IX-a Electronică- automatizări Liceul Tehnologic Dărmănești; Roman Monica, clasa a IX-a Mate-Info Liceul Tehnologic Dărmănești la clasa a IX-a Electronică- automatizări Liceul Tehnologic Dărmănești; Socaci Constantin Gabriel, clasa a X-a Mate-Info Liceul Tehnologic Dărmănești la clasa a X-a Turism Liceul Tehnologic Dărmănești; Bindileu Mădălina Iuliana, clasa IX-a Turism Liceul Tehnologic Dărmănești la clasa a IX-a Economic Liceul Tehnologic Dărmănești; Imbrea Mădălina Vasilica, , clasa IX-a Turism Liceul Tehnologic Dărmănești la clasa a IX-a Economic Liceul Tehnologic Dărmănești.

Cererile se aprobă sub rezerva promovării examenelor de diferență.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul unității si de învățământ și serviciul secretariat- d-ra Cotfas Manuela.

PREȘEDINTE CA,                        

Director prof. Asandei Maria           

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

-          Serviciului Secretariat – elevi

-          Spre afișare.

           

Hotărârea Nr.15.10 din 5.02.2016

( hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi)

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport