Orar Liceul Darmanesti

orar 

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat mai. 2018

Consiliul de Administraţie al

Liceului Tehnologic Dărmănești

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului de incadrare pentru anul 2016-2017ocupate

la Liceului Tehnologic Darmanesti.

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Dărmănești întrunit în şedinţă extraordinară,

-          Luând în considerare,

-          Având in vedere art., 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011,          

-          Prevederil art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014

-          Prevederile ROFUIP2015

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017- Anexă la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5559/27.X.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848/16.X.2015.

-          Procesul-verbal de ședintă al Consiliului de administrație:

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848bis/16.X.2015, fiind

HOTĂRĂŞTE

            Art.1. Se aprobă proiectul de încadrare și lista catedrelor/posturilor vacante pentru anul 2016-2017 conform anexei 1.

            Art.2.Prevederile prezentei hotărâri se încredințează directorului si serviciului secretariat – responsabil resurse umane, Braila Alina.

                                                                                  Preşedinte C.A.

                                                                                  Prof. Asandei Maria

Nr. 15.1 din 5.02.2016

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport